Divi Theme — video-ohjeet suomeksi

Divi Theme eli suo­ma­laisit­tain Divi teema on Word­Pres­sille suun­nitel­tu teema, jon­ka tarkoituk­se­na on tehdä koti­sivu­jen rak­en­tamis­es­ta yksinker­taista ja help­poa ilman eri­ty­istä koodausosaamista.

Divin hallinta­pa­neeli toimii yli 30 eri kielel­lä ja tietysti myös suomek­si. Tee­man on ostanut yli 400 000 asi­akas­ta ja Divil­lä raken­net­tu­ja sivus­to­ja on miljoonia.

Tämän sivus­ton tarkoituk­se­na on tar­jo­ta suomek­si help­po­ja video-ohjeis­tuk­sia koti­sivu­jen rak­en­tamiseen Divillä.

Divi Theme — video-ohjeet suomeksi

Divi Theme eli suo­ma­laisit­tain Divi teema on Word­Pres­sille suun­nitel­tu teema, jon­ka tarkoituk­se­na on tehdä koti­sivu­jen rak­en­tamis­es­ta yksinker­taista ja help­poa ilman eri­ty­istä koodausosaamista.

Divin hallinta­pa­neel­in toimii yli 30 eri kielel­lä ja tietysti myös suomek­si. Tee­man on ostanut yli 400 000 asi­akas­ta ja Divil­lä raken­net­tu­ja sivus­to­ja on miljoonia.

Tämän sivus­ton tarkoituk­se­na on tar­jo­ta suomek­si help­po­ja video-ohjeis­tuk­sia koti­sivu­jen rak­en­tamiseen Divillä.

WordPressin ja Divin asennus

WordPressin ja Divin asennus 

https://youtu.be/folDNDJfb4I Tässä videossa näytämme miten Word­Press ja Divi-teema asen­netaan. Hallinta­pa­neel­in sovel­luk­set-kohdas­ta pääsemme asen­ta­maan Word­Pressin ja hyväksymään sen sopimuse­hdot. Tämän jäl­keen voimme vali­ta halu­a­mamme kir­jau­tu­mis­tun­nuk­set ja täyttää…

WordPress Kotisivut ja tutustuminen alustaan

WordPress Kotisivut ja tutustuminen alustaan 

https://youtu.be/yzDNYI6pCQQ   Vide­ol­la käy­dään läpi Word­Pressin ohjaus­näkymää Word­Pressin ja Divi The­men asen­tamisen jäl­keen. Alus­sa kir­jaudu­taan Word­Pres­si­in, jol­loin aukeaa ohjaus­näkymä. Ensim­mäisenä kat­so­taan Word­Pressin, Divin tai lisäosien päiv­i­tys ja mitä…

Tekstin lisääminen kotisivuille

Tekstin lisääminen kotisivuille 

https://youtu.be/DeSzSjK3KFs   Näytämme videossa miten word­pressin divi teemas­sa lisätään tek­stiä sivuille tek­sti­mod­u­ulin avul­la. Ensin pää­va­likon Sivut-välile­hdeltä val­i­taan sivu, johon tek­sti­mod­u­uli halu­taan lisätä. Käytämme siihen täl­lä ker­taa visuaalista…

Kuvan lisääminen kotisivuille

Kuvan lisääminen kotisivuille 

https://youtu.be/Tiq1Q81r7hk   Kat­somme tässä videossa miten kuva­mod­u­ulin lisäämi­nen tapah­tuu Divis­sä. Pää­va­likon Sivut-välile­hdeltä val­i­taan taas ensik­si sivu, johon tek­sti­mod­u­uli halu­taan lisätä ja siir­ry­tään käyt­tämään visuaal­ista rak­en­ta­jaa. Lisää rivi…

Blogi moduuli

Blogi moduuli 

https://youtu.be/OkL5btSZ20c Tässä videossa tutus­tumme Divin blo­gi-mod­u­uli­in. Blo­gi-mod­u­uli poimii automaat­tis­es­ti kaik­ki Divi­in lisäämäsi artikke­lit blo­gi-sivulle­si. Vide­olle näytämme miten blo­gi-mod­u­uli luo­daan ja lisätään sivulle. Esit­telemme myös miten blogi-sivun…

Blurb moduuli

Blurb moduuli 

https://www.youtube.com/watch?v=OoAyAOwqQis Täl­lä ker­taa esit­telemme Divi-tee­man monipuolisen Blurb-mod­u­ulin. Blurb-omi­naisu­udel­la voi luo­da pieniä sivuil­la kävi­jän huomion herät­täviä main­os­tek­ste­jä, joiden yhtey­teen voi lait­taa kuvaavia ikonei­ta tai kuvia. Näytämme,…

Gallerian lisääminen kotisivuille

Gallerian lisääminen kotisivuille 

https://youtu.be/4cdEnsREelU   Tässä videossa näytämme, miten Divin gal­le­ria-mod­u­uli toimii. Sen avul­la sivus­tolle pystyy lisäämään kuva­gal­ler­ian. Divis­sä kuva­gal­le­ri­oi­ta on kah­ta perustyyliä, vieritet­tävä gal­le­ria ja ruudukkoon perus­tu­va gal­le­ria. Kummassakin…

Painike moduuli

Painike moduuli 

https://www.youtube.com/watch?v=khWoyAcu1ak Tässä videossa käsit­telemme Divin painike-mod­u­u­lia. Mod­u­ulin avul­la voit lisätä sivulle painikkei­ta, joi­hin voi liit­tää esimerkik­si linkin sivus­ton toiselle ala­sivulle tai ladat­ta­van tiedos­ton. Vide­ol­la ker­romme kuin­ka uusi…

Koko Sivun levyinen vieritin

Koko Sivun levyinen vieritin 

https://www.youtube.com/watch?v=DEoqBzwxHwk Tässä video-ohjeessa esit­telemme koko näytön levyisen vierit­ti­men eli slid­erin käyt­töä. Sen avul­la sivulle voi lisätä vai­h­tu­via dio­ja. Opetamme miten vier­itin luo­daan, ja kuin­ka siihen lisätään uusia dio­ja. Näytämme miten…

Divi kirjasto

Divi kirjasto 

https://youtu.be/mJJ8jISW628 Tämän­päiväi­nen aiheemme on Divin kir­jas­to-omi­naisu­us. Divin kir­jas­toon voit tal­len­taa mod­u­ulei­ta, rive­jä, osioi­ta tai jopa kokon­aisia sivu­ja, ja liit­tää niistä myöhem­min kopi­ot halu­amille­si sivuille. Divin kir­jas­to on erit­täin tärkeä…

Uuden sivun lisääminen

Uuden sivun lisääminen 

https://www.youtube.com/watch?v=kdQPtGBdUi8   Vide­ol­la opas­tamme, miten uusi sivu lisätään hel­posti Divis­sä. Kat­somme myös, kuin­ka se lisätään pää­va­likkoon ja kuin­ka sen sisältöä pääsee muut­ta­maan. Sivun lisäämisen voi Divis­sä tehdä monel­la eri taval­la, näytämme…

Valikon lisääminen

Valikon lisääminen 

https://youtu.be/NpPJ1X7zmT0   Tämän video-ohjeen aiheena on sivu­jen lisäämi­nen pää­va­likkoon. Kat­somme, miten ylä­palk­ki eli pää­va­likko kasa­taan. Ensin halu­tun­laiset sivut luo­daan sivut-välile­hden kaut­ta. Word­press lisää ne automaat­tis­es­ti yläpalkkiin.…

Navigoinnin visuaalinen muokkaus

Navigoinnin visuaalinen muokkaus 

https://youtu.be/I7BAmZLnEYA   Tässä videssa opas­tamme, miten sivus­ton ylä­palkin ulkonäköä muokataan Divis­sä. Esimerkik­si logon suu­ru­us ja tek­stin väri ja koko ovat hel­posti muutet­tavis­sa. Muu­tok­sia pääsee tekemään joko ”tee­man mukau­tus” –painikkeesta tai…

Ala- ja sivupalkkin (vimpaimien) muokkaus

Ala- ja sivupalkkin (vimpaimien) muokkaus 

https://youtu.be/a4I6d0SUzes   Vide­ol­la näytämme, kuin­ka Divis­sä sivuille lisätään vim­paimia (engl. wid­get). Vim­paimia ovat esimerkik­si ala- tai sivu­palkki­in tule­va hakukent­tä, kom­ment­tio­sio ja muut vas­taa­vat toimin­not. Vim­paimia pääsee lisäämään esimerkiksi…

Alapalkin visuaalinen muokkaus

Alapalkin visuaalinen muokkaus 

https://www.youtube.com/watch?v=XW6NbK0aEvk&feature=youtu.be   Tässä video-ohjeessa käsit­telemme ala­palkin visuaal­ista muokkaus­ta Divi teemas­sa. Ala­palkkia pääsee hel­posti muut­ta­maan muun muas­sa ohjaus­näkymän ulkoa­su-välile­hden ”mukauta”-osiosta. Mukautus-sivulta…

Jotain mihin et löytänyt apua?

Lähetä ehdo­tus videosta tai palautetta