Divi Theme — video-ohjeet suomeksi

Divi Theme eli suo­ma­laisit­tain Divi teema on Word­Pres­sille suun­nitel­tu teema, jon­ka tarkoituk­se­na on tehdä koti­sivu­jen rak­en­tamis­es­ta yksinker­taista ja help­poa ilman eri­ty­istä koodau­sosaamista.

Divin hallinta­pa­neel­in toimii yli 30 eri kielel­lä ja tietysti myös suomek­si. Tee­man on ostanut yli 400 000 asi­akas­ta ja Divil­lä raken­net­tu­ja sivus­to­ja on miljoo­nia.

Tämän sivus­ton tarkoituk­se­na on tar­jo­ta suomek­si help­po­ja video-ohjeis­tuk­sia koti­sivu­jen rak­en­tamiseen Divil­lä.

Perusteet

WordPress Kotisivut ja tutustuminen alustaan + Divi Theme

Vide­ol­la käy­dään läpi Word­Pressin ohjaus­näkymää Word­Pressin ja Divi The­men asen­tamisen jäl­keen. Alus­sa kir­jaudu­taan Word­Pres­si­in, jol­loin aukeaa ohjaus­näkymä. Ensim­mäisenä kat­so­taan Word­Pressin, Divin tai lisäosien päiv­i­tys ja mitä kaut­ta…

Sisältö

Yläpalkki

Alapalkki

Jotain mihin et löytänyt apua?

5 + 1 =