Divi Theme — video-ohjeet suomeksi

Divi Theme eli suo­ma­laisit­tain Divi teema on Word­Pres­sille suun­nitel­tu teema, jon­ka tarkoituk­se­na on tehdä koti­sivu­jen rak­en­tamis­es­ta yksinker­taista ja help­poa ilman eri­ty­istä koodau­sosaamista.

Divin hallinta­pa­neel­in toimii yli 30 eri kielel­lä ja tietysti myös suomek­si. Tee­man on ostanut yli 400 000 asi­akas­ta ja Divil­lä raken­net­tu­ja sivus­to­ja on miljoo­nia.

Tämän sivus­ton tarkoituk­se­na on tar­jo­ta suomek­si help­po­ja video-ohjeis­tuk­sia koti­sivu­jen rak­en­tamiseen Divil­lä.

Divi Theme — video-ohjeet suomeksi

Divi Theme eli suo­ma­laisit­tain Divi teema on Word­Pres­sille suun­nitel­tu teema, jon­ka tarkoituk­se­na on tehdä koti­sivu­jen rak­en­tamis­es­ta yksinker­taista ja help­poa ilman eri­ty­istä koodau­sosaamista.

Divin hallinta­pa­neel­in toimii yli 30 eri kielel­lä ja tietysti myös suomek­si. Tee­man on ostanut yli 400 000 asi­akas­ta ja Divil­lä raken­net­tu­ja sivus­to­ja on miljoo­nia.

Tämän sivus­ton tarkoituk­se­na on tar­jo­ta suomek­si help­po­ja video-ohjeis­tuk­sia koti­sivu­jen rak­en­tamiseen Divil­lä.

WordPress Kotisivut ja tutustuminen alustaan

https://youtu.be/yzDNYI6pCQQ   Vide­ol­la käy­dään läpi Word­Pressin ohjaus­näkymää Word­Pressin ja Divi The­men asen­tamisen jäl­keen. Alus­sa kir­jaudu­taan Word­Pres­si­in, jol­loin aukeaa ohjaus­näkymä. Ensim­mäisenä kat­so­taan Word­Pressin, Divin tai lisäosien päiv­i­tys ja mitä…

Tekstin lisääminen kotisivuille

https://youtu.be/DeSzSjK3KFs   Näytämme videossa miten word­pressin divi teemas­sa lisätään tek­stiä sivuille tek­sti­mod­u­ulin avul­la. Ensin pää­va­likon Sivut-välile­hdeltä val­i­taan sivu, johon tek­sti­mod­u­uli halu­taan lisätä. Käytämme siihen täl­lä ker­taa visuaal­ista…

Kuvan lisääminen kotisivuille

https://youtu.be/Tiq1Q81r7hk   Kat­somme tässä videossa miten kuva­mod­u­ulin lisäämi­nen tapah­tuu Divis­sä. Pää­va­likon Sivut-välile­hdeltä val­i­taan taas ensik­si sivu, johon tek­sti­mod­u­uli halu­taan lisätä ja siir­ry­tään käyt­tämään visuaal­ista rak­en­ta­jaa. Lisää rivi…

Blogi moduuli

https://youtu.be/OkL5btSZ20c Tutus­tu Divi­in tarkem­min ja kat­so myös muut mei­dän video-ohjeet mei­dän youtube-kanaval­ta. Kaik­ki mei­dän tekemät videot löy­tyvät myös osoit­teesta: https://www.divitheme.fi/ Käy tsekkaa­mas­sa myös mei­dän pää­sivu eli…

Gallerian lisääminen kotisivuille

https://youtu.be/4cdEnsREelU   Tässä videossa näytämme, miten Divin gal­le­ria-mod­u­uli toimii. Sen avul­la sivus­tolle pystyy lisäämään kuva­gal­ler­ian. Divis­sä kuva­gal­le­ri­oi­ta on kah­ta perustyyliä, vieritet­tävä gal­le­ria ja ruudukkoon perus­tu­va gal­le­ria. Kum­mas­sakin…

Uuden sivun lisääminen

https://www.youtube.com/watch?v=kdQPtGBdUi8   Vide­ol­la opas­tamme, miten uusi sivu lisätään hel­posti Divis­sä. Kat­somme myös, kuin­ka se lisätään pää­va­likkoon ja kuin­ka sen sisältöä pääsee muut­ta­maan. Sivun lisäämisen voi Divis­sä tehdä monel­la eri taval­la, näytämme…

Valikon lisääminen

https://youtu.be/NpPJ1X7zmT0   Tämän video-ohjeen aiheena on sivu­jen lisäämi­nen pää­va­likkoon. Kat­somme, miten ylä­palk­ki eli pää­va­likko kasa­taan. Ensin halu­tun­laiset sivut luo­daan sivut-välile­hden kaut­ta. Word­press lisää ne automaat­tis­es­ti ylä­palkki­in. Ole­tusar­vois­es­ti…

Navigoinnin visuaalinen muokkaus

https://youtu.be/I7BAmZLnEYA   Tässä videssa opas­tamme, miten sivus­ton ylä­palkin ulkonäköä muokataan Divis­sä. Esimerkik­si logon suu­ru­us ja tek­stin väri ja koko ovat hel­posti muutet­tavis­sa. Muu­tok­sia pääsee tekemään joko ”tee­man mukau­tus” –painikkeesta tai val­it­se­mal­la…

Ala- ja sivupalkkin (vimpaimien) muokkaus

https://youtu.be/a4I6d0SUzes   Vide­ol­la näytämme, kuin­ka Divis­sä sivuille lisätään vim­paimia (engl. wid­get). Vim­paimia ovat esimerkik­si ala- tai sivu­palkki­in tule­va hakukent­tä, kom­ment­tio­sio ja muut vas­taa­vat toimin­not. Vim­paimia pääsee lisäämään esimerkik­si…

Alapalkin visuaalinen muokkaus

https://www.youtube.com/watch?v=XW6NbK0aEvk&feature=youtu.be   Tässä video-ohjeessa käsit­telemme ala­palkin visuaal­ista muokkaus­ta Divi teemas­sa. Ala­palkkia pääsee hel­posti muut­ta­maan muun muas­sa ohjaus­näkymän ulkoa­su-välile­hden ”mukauta”-osiosta. Mukau­tus-sivul­ta…

Jotain mihin et löytänyt apua?

Lähetä ehdo­tus videosta tai plautet­ta

2 + 1 =