Vide­ol­la käy­dään läpi Word­Pressin ohjaus­näkymää Word­Pressin ja Divi The­men asen­tamisen jäl­keen. Alus­sa kir­jaudu­taan Word­Pres­si­in, jol­loin aukeaa ohjausnäkymä.

Ensim­mäisenä kat­so­taan Word­Pressin, Divin tai lisäosien päiv­i­tys ja mitä kaut­ta päivit­tämi­nen onnistuu.

Artikke­lien tai blogikir­joituk­sen lisäys sekä muokkaus.

Medi­akir­jas­to näyt­tää sivuil­la ole­vat kuvat ja muut tiedos­tot. Kuvien ja videoiden lisäys WordPressissä.

Sivu­jen lisäys, muokkaus ja pois­t­a­mi­nen. Voit myös aset­taa sivun luonnokseksi.

Ulkoa­su ja vim­paimet kohdas­ta pääsee muut­ta­maan Word­Press sivu­jen ala­palkkia. Ala­palkin sisältöä voi lisätä ja muoka­ta “raa­haa ja vedä” ‑toimin­nol­la.

Word­Pressin valikot kohdas­ta voi mm. lisätä uusia valmi­ina ole­via sivu­ja pää­va­likkoon. Valikon sivu­jen järjestys­tä voi muoka­ta vetämäl­lä valikon nimi sopi­vaan kohtaa. Voit myös jät­tää valikon hiukan oikealle muus­ta pää­va­likko­riv­istä kat­sot­tuna, jol­loin saat ko. sivus­ta tehtyä alavalikon.

Lisäosat kohdas­ta voi mm. lada­ta uusia lisäosia, ottaa van­ho­ja lisäosia pois käytöstä tai pois­taa lisäosia kokonaan.

Ase­tuk­set osios­ta kat­so­taan mm. koh­ta osoi­t­er­akenne, joka aut­taa järkevän linkki­rak­en­teen luomisessa.

Vide­ol­la kurkataan myös Divi The­men puolelle ja näytetään, mis­tä kohtaa koti­sivuille voi aset­taa logon. Tämä on ensim­mäi­nen video, joka kan­nat­taa kat­soa tutus­tu­ak­seen Word­Pres­si­in ja Divi Themeen.

Tutus­tu Divi­in tarkem­min ja kat­so myös muut mei­dän video-ohjeet mei­dän youtube-kanavalta.

Kaik­ki mei­dän tekemät videot löy­tyvät myös osoit­teesta: https://www.divitheme.fi/

Käy tsekkaa­mas­sa myös mei­dän pää­sivu eli https://www.helpotkotisivut.fi/

Voit myös laskea hin­ta­laskuril­la sopi­van paketin koti­sivu­jen suun­nit­telu­un: https://www.helpotkotisivut.fi/kotisivujen-hinta-hintalaskuri/