Näytämme videossa miten word­pressin divi teemas­sa lisätään tek­stiä sivuille tek­sti­mod­u­ulin avulla.

Ensin pää­va­likon Sivut-välile­hdeltä val­i­taan sivu, johon tek­sti­mod­u­uli halu­taan lisätä. Käytämme siihen täl­lä kertaa
visuaal­ista rakentajaa.

Lisää rivi –painikkeesta pääsemme ensin val­it­se­maan miten uusi sivuele­ment­ti asetel­laan sivulle. Tämän jäl­keen voimme vali­ta halu­a­mamme mod­u­ulin joko muiden mod­u­ulien seasta tai kir­joit­ta­mal­la sen nimi hakukenttään.

Kun tek­sti­mod­u­uli on valit­tu, siihen pääsee heti lisäämään sisältöä joko liit­tämäl­lä ole­mas­saol­e­vaa tek­sti­sisältöä tai kir­joit­ta­mal­la tekstikenttään.

Tek­s­ti­ase­tusten muo­toilu-välile­hdeltä pääsee muut­ta­maan esimerkik­si tek­stin väriä tai fonttikokoa.

Tutus­tu Divi­in tarkem­min ja kat­so myös muut mei­dän video-ohjeet mei­dän youtube-kanavalta.

Käy tsekkaa­mas­sa myös mei­dän pää­sivu eli https://www.helpotkotisivut.fi/

Voit myös laskea hin­ta­laskuril­la sopi­van paketin koti­sivu­jen suun­nit­telu­un: https://www.helpotkotisivut.fi/kotisivut-hintalaskuri/