WordPressin ja Divin asennus

Tässä videossa näytämme miten Word­Press ja Divi-teema asen­netaan. Hallinta­pa­neel­in sovel­luk­set-kohdas­ta pääsemme asen­ta­maan Word­Pressin ja hyväksymään sen sopimuse­hdot. Tämän jäl­keen voimme vali­ta halu­a­mamme kir­jau­tu­mis­tun­nuk­set ja täyt­tää muut...

WordPress Kotisivut ja tutustuminen alustaan

  Vide­ol­la käy­dään läpi Word­Pressin ohjaus­näkymää Word­Pressin ja Divi The­men asen­tamisen jäl­keen. Alus­sa kir­jaudu­taan Word­Pres­si­in, jol­loin aukeaa ohjaus­näkymä. Ensim­mäisenä kat­so­taan Word­Pressin, Divin tai lisäosien päiv­i­tys ja mitä...

Tekstin lisääminen kotisivuille

  Näytämme videossa miten word­pressin divi teemas­sa lisätään tek­stiä sivuille tek­sti­mod­u­ulin avul­la. Ensin pää­va­likon Sivut-välile­hdeltä val­i­taan sivu, johon tek­sti­mod­u­uli halu­taan lisätä. Käytämme siihen täl­lä ker­taa visuaal­ista...

Kuvan lisääminen kotisivuille

  Kat­somme tässä videossa miten kuva­mod­u­ulin lisäämi­nen tapah­tuu Divis­sä. Pää­va­likon Sivut-välile­hdeltä val­i­taan taas ensik­si sivu, johon tek­sti­mod­u­uli halu­taan lisätä ja siir­ry­tään käyt­tämään visuaal­ista rak­en­ta­jaa. Lisää rivi...

Blogi moduuli

Tässä videossa tutus­tumme Divin blo­gi-mod­u­uli­in. Blo­gi-mod­u­uli poimii automaat­tis­es­ti kaik­ki Divi­in lisäämäsi artikke­lit blo­gi-sivulle­si. Vide­olle näytämme miten blo­gi-mod­u­uli luo­daan ja lisätään sivulle. Esit­telemme myös miten blo­gi-sivun...