Täl­lä ker­taa esit­telemme Divi-tee­man monipuolisen Blurb-moduulin.

Blurb-omi­naisu­udel­la voi luo­da pieniä sivuil­la kävi­jän huomion herät­täviä main­os­tek­ste­jä, joiden yhtey­teen voi lait­taa kuvaavia ikonei­ta tai kuvia.

Näytämme, miten pääset muokkaa­maan Blurbin otsikkoa, tek­stiä tai kuvaa, tai lisäämään siihen linkin.

Voit myös hel­posti muut­taa Blurb-mod­u­ulien sijoit­telua sivulla.

Tutus­tu Divi­in tarkem­min ja kat­so myös muut video-ohjeet Youtube-kanavaltamme.

Kaik­ki tekemämme videot löy­dät myös osoit­teesta: https://www.divitheme.fi/

Käy myös tsekkaa­mas­sa koti­sivumme osoit­teessa https://www.helpotkotisivut.fi/

Voit myös laskea hin­ta­laskuril­la sopi­van paketin koti­sivu­jen suun­nit­telu­un: https://www.helpotkotisivut.fi/kotisivut-hintalaskuri/