Tässä video-ohjeessa käsit­telemme ala­palkin visuaal­ista muokkaus­ta Divi teemassa.

Ala­palkkia pääsee hel­posti muut­ta­maan muun muas­sa ohjaus­näkymän ulkoa­su-välile­hden ”mukauta”-osiosta. Mukau­tus-sivul­ta käyt­täjä voi vali­ta, mitä osaa sivus­ta halu­aa muoka­ta. Ala­palk­ki löy­tyy alatun­niste-painikkeen takaa.

Ala­palkin ele­ment­tien aset­telua ja ala­palkin taus­taväriä pääsee säätämään som­mitel­ma-valikos­ta, kun taas tek­stin omi­naisu­udet ovat muutet­tavis­sa Widgetit-valikosta.

Tutus­tu Divi­in tarkem­min ja kat­so myös muut mei­dän video-ohjeet mei­dän youtube-kanavalta.

Käy tsekkaa­mas­sa myös mei­dän pää­sivu eli https://www.helpotkotisivut.fi/

Voit myös laskea hin­ta­laskuril­la sopi­van paketin koti­sivu­jen suun­nit­telu­un: https://www.helpotkotisivut.fi/kotisi…