Tämän­päiväi­nen aiheemme on Divin kirjasto-ominaisuus.

Divin kir­jas­toon voit tal­len­taa mod­u­ulei­ta, rive­jä, osioi­ta tai jopa kokon­aisia sivu­ja, ja liit­tää niistä myöhem­min kopi­ot halu­amille­si sivuille.

Divin kir­jas­to on erit­täin tärkeä omi­naisu­us, joka voi säästää todel­la paljon sivu­jen päivit­täjän aikaa ja vaivaa.

Opetamme vide­ol­la miten voit lisätä halu­ami­asi ele­ment­te­jä Divin kir­jas­toon, ja miten pystyt myöhem­min kopi­oimaan niitä muille sivuille.

Tutus­tu Divi­in tarkem­min ja kat­so myös muut video-ohjeet Youtube-kanavaltamme.

Kaik­ki tekemämme videot löy­dät myös osoit­teesta: https://www.divitheme.fi/

Käy myös tsekkaa­mas­sa koti­sivumme osoit­teessa https://www.helpotkotisivut.fi/

Voit myös laskea hin­ta­laskuril­la sopi­van paketin koti­sivu­jen suun­nit­telu­un: https://www.helpotkotisivut.fi/kotisi…