Tässä videossa käsit­telemme Divin painike-moduulia.

Mod­u­ulin avul­la voit lisätä sivulle painikkei­ta, joi­hin voi liit­tää esimerkik­si linkin sivus­ton toiselle ala­sivulle tai ladat­ta­van tiedoston.

Vide­ol­la ker­romme kuin­ka uusi painike luo­daan ja miten sen perusase­tuk­sia ja visuaal­ista ilmet­tä voi muut­taa. Näytämme mm. miten pystyt muokkaa­maan tek­stin kokoa ja aset­telua ja painikkeen muo­toa ja väriä.

Tutus­tu Divi­in tarkem­min ja kat­so myös muut video-ohjeet Youtube-kanavaltamme.

Kaik­ki tekemämme videot löy­dät myös osoit­teesta: https://www.divitheme.fi/

Käy myös tsekkaa­mas­sa koti­sivumme osoit­teessa https://www.helpotkotisivut.fi/

Voit myös laskea hin­ta­laskuril­la sopi­van paketin koti­sivu­jen suun­nit­telu­un: https://www.helpotkotisivut.fi/kotisivut-hintalaskuri/