Tekstin lisääminen kotisivuille

  Näytämme videossa miten word­pressin divi teemas­sa lisätään tek­stiä sivuille tek­sti­mod­u­ulin avulla. Ensin pää­va­likon Sivut-välile­hdeltä val­i­taan sivu, johon tek­sti­mod­u­uli halu­taan lisätä. Käytämme siihen täl­lä kertaa visuaal­ista rakentajaa....

Kuvan lisääminen kotisivuille

  Kat­somme tässä videossa miten kuva­mod­u­ulin lisäämi­nen tapah­tuu Divissä. Pää­va­likon Sivut-välile­hdeltä val­i­taan taas ensik­si sivu, johon tek­sti­mod­u­uli halu­taan lisätä ja siir­ry­tään käyt­tämään visuaal­ista rakentajaa. Lisää rivi –painikkeesta...

Blogi moduuli

Tässä videossa tutus­tumme Divin blogi-moduuliin. Blo­gi-mod­u­uli poimii automaat­tis­es­ti kaik­ki Divi­in lisäämäsi artikke­lit blogi-sivullesi. Vide­olle näytämme miten blo­gi-mod­u­uli luo­daan ja lisätään sivulle. Esit­telemme myös miten blo­gi-sivun aset­telua...

Blurb moduuli

Täl­lä ker­taa esit­telemme Divi-tee­man monipuolisen Blurb-moduulin. Blurb-omi­naisu­udel­la voi luo­da pieniä sivuil­la kävi­jän huomion herät­täviä main­os­tek­ste­jä, joiden yhtey­teen voi lait­taa kuvaavia ikonei­ta tai kuvia. Näytämme, miten pääset...

Gallerian lisääminen kotisivuille

  Tässä videossa näytämme, miten Divin gal­le­ria-mod­u­uli toimii. Sen avul­la sivus­tolle pystyy lisäämään kuvagallerian. Divis­sä kuva­gal­le­ri­oi­ta on kah­ta perustyyliä, vieritet­tävä gal­le­ria ja ruudukkoon perus­tu­va gal­le­ria. Kum­mas­sakin tyylis­sä...

Painike moduuli

Tässä videossa käsit­telemme Divin painike-moduulia. Mod­u­ulin avul­la voit lisätä sivulle painikkei­ta, joi­hin voi liit­tää esimerkik­si linkin sivus­ton toiselle ala­sivulle tai ladat­ta­van tiedoston. Vide­ol­la ker­romme kuin­ka uusi painike luo­daan ja miten...